ALGEMENE VOORWAARDEN FEEL-SUN

Artikel 1 ALGEMEEN
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van koop en verkoop van producten van Feel-sun.

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten tussen partijen schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

1.3. De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen Feel-sun en de koper kunnen door de koper niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Feel-sun.

Artikel 2. PRODUCTINFORMATIE/AANBIEDINGEN
2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.2. De productafbeeldingen, productomschrijvingen, vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn informatief.
2.3. Tussentijdse wijzigingen in samenstelling, inhoud, prijs, verpakking e.d. zijn altijd mogelijk.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1. Een overeenkomst is pas rechtsgeldig tot stand gekomen nadat Feel-sun de betaling heeft ontvangen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de opdrachtbevestiging van Feel-sun en deze algemene voorwaarden.

3.2. Koper en Feel-sun komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatie een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden vermeld in artikel 3.1 is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Artikel 4. PRIJZEN /PRIJSWIJZIGINGEN
4.1. Alle prijzen zijn weergegeven in euro’s, zijn inclusief BTW en inclusief andere eventueel op de overeenkomst vallende kosten, zoals wettelijke heffingen.

Artikel 5. GARANTIEREGELING/RETOURNEREN
5.1 Feel-sun garandeert dat alle producten origineel zijn, wettelijk toegestaan zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn en overeenkomen met de in de aanbiedingen en omschrijvingen genoemde specificaties.
5.2. Koper dient vóór het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen te lezen.
5.3. Reclames zijn niet mogelijk indien de geleverde producten kleine onvolkomenheden en/of afwijkingen vertonen die binnen een redelijke tolerantiemarge vallen, de schade is veroorzaakt door nalatigheid van koper op welke wijze dan ook en indien koper niet aan zijn verplichtingen t.o.v. Feel-sun heeft voldaan (in welke vorm en op welke wijze dan ook).